Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:
Mini Art Products, gevestigd te Duiven, Segment 29, 6921 RC  – Nederland

Koper:
De koper, die persoonlijk of namens een bedrijf een koopovereenkomst met verkoper sluit.

De overeenkomst:
Een overeenkomst is een document waarin partijen vastleggen welke goederen tegen welke prijs zijn ge- of verkocht, tevens wordt hierin vastgelegd de levertijd en de overige condities. Deze overeenkomst of opdrachtbevestiging wordt geacht het overeengekomene juist weer te geven, tenzij wederpartij hier tegen binnen 24 uur schriftelijk protesteert. Alle andere afspraken gelden alleen als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

De contractgoederen:
De artikelen die worden aangeboden op www.bloemenkaartje.nl, bestaande uit kadolabels, display materiaal, kadobonnen en andere aanbiedingen, hulpmiddelen of andere zaken, met betrekking waartoe de verkoper met de koper een overeenkomst is aangegaan om tegen een van tevoren overeengekomen prijs te leveren, respectievelijk ter beschikking te stellen.

Werkdagen:
Alle dagen van de week, behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen;

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper. Dit geldt, zowel bij rechtstreekse levering van contractgoederen, als bij leveringen door of met bemiddeling van derden.
 2. De door koper gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden ten allen tijde voorrang hebben, zelfs indien koper voorrang bedongen heeft.

 Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten en monsterzendingen

 1. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn altijd vrijblijvend.
 2. In het geval van offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door verkoper vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand.
 3. Verkoper behoud zich het recht voor om een aangeboden product te laten vervallen. In dit geval vervalt het aanbod en zal als niet aangeboden worden beschouwd.
 4. Monsters dienen altijd te worden betaald, de vrachtkosten zijn echter voor onze rekening. Monsters worden nimmer teruggenomen.

Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een definitief aanbod van verkoper.
 2. Door een door koper op enigerlei wijze schriftelijke, al dan niet elektronisch, verzonden opdracht tot levering.
 3. Door een telefonische opdracht van koper mits door hem of door ons schriftelijk bevestigd.
 4. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst is gesloten deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs incl. BTW in rekening gebracht onverminderd ons recht op volledige schade vergoeding incl. gederfde winst.

Artikel 5: Prijzen en kortingen

 1. De door verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen zoals vermeld in onze aanbiedingen.
 2. Verkoper heeft het recht om deze overeengekomen contractprijzen te verhogen op grond van verhogingen van en/of toeslagen op de: vrachttarieven, ( indien inclusief), invoerrechten, accijnzen, en/ of andere belastingen, zo ook indien de grondstoffen, die voor de productie van de contractgoederen nodig zijn, in prijs verhoogd worden. Datzelfde geldt ook in het geval van invoering van wettelijke regelingen of wijzigingen van het recht, die kunnen leiden tot voor de branche grote financiële gevolgen.
 3. Verkoper deelt de prijsverhogingen zo spoedig mogelijk aan koper mede. De partij in wiens nadeel de prijs wordt veranderd, heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Artikel 6: Betaling

 1. Behoudens anders overeengekomen, zal de betaling van het factuurbedrag van de contractgoederen moeten zijn geschied binnen 8 dagen na factuurdatum netto, door overschrijving op verkopers bank – of girorekening.
 2. Alle door de koper verrichte betalingen strekken primair ter voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 3. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, is de koper in gebreke en vanaf deze einddatum een rente verschuldigd van 1% per maand over het nog openstaande bedrag tevens zijn alle door ons te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke invorderingskosten voor rekening van koper. Indien de koper, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance betaling indient, dan wel er beslag op het geheel of een gedeelte van zijn boedel wordt gelegd, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld of overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een andere vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij het recht, enkel door het plaatsvinden van een van voormelde omstandigheden, hetzij de overeenkomst te ontbinden of indien reeds levering heeft plaatsgevonden de gehele betaling terstond op te eisen, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

Artikel 7: Levering

  1. De verkoper behoudt zich het recht voor alleen dan te leveren als de kredietwaardigheid van de koper voldoende is.
  2. In die gevallen waar aan de kredietwaardigheid wordt getwijfeld, zijn wij gerechtigd van koper voldoende zekerheden te verlangen alvorens tot levering over te gaan.
  3. Levering geschiedt “af verkoper”, tenzij anders is overeengekomen. “franco koper” is slechts mogelijk binnen Nederland, bij afname vanaf een bedrag van ten minste 35 euro (€ 35,00) exclusief omzetbelasting.
  4. Indien uitdrukkelijk overeengekomen is levering aan een ander adres dan dat van koper mogelijk onder de volgende voorwaarden.
   • Verkoper heeft de keuze van de vervoerder, waarmee de contractgoederen op het aflever adres zullen worden geleverd.
   • Het risico van de contractgoederen gaat over op de koper op het moment van levering door de vervoerder zodra deze de lading gelost heeft.
   • De aflevering van de contractgoederen aan de koper geschiedt aan het opgegeven adres van koper of tot zover als de in art.1 bedoelde vervoerder – naar het uitsluitend oordeel van de bestuurder – ervan kan komen. Weigert koper in het laatst genoemde geval de contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daarvoor uit welken hoofde ook ontstane kosten voor zijn rekening en gaat ook het risico op dat ogenblik op hem over.
   • Onze levering gaat nimmer verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen aflever adres tevens zal koper bij de ontvangst van de goederen gratis hulp bieden bij het lossen b.v. door hulpmiddelen als vorkheftrucks met bestuurder ter beschikking te stellen.
  5. Levering geschiedt op voor verkoper normale werktijden.
  6. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  7. Verkoper mag de contractgoederen in deelpartijen leveren.

Artikel 8: Reclames

 1. Eventuele reclames kunnen door ons slechts in behandeling worden genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 3 dagen na levering van de goederen schriftelijk hebben bereikt. Daarbij moet koper nauwkeurig opgave doen van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur.
 2. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van de vervoerder door of namens koper schriftelijk worden aangetekend op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan verkoper zenden en telefonisch melding ervan maken.
 3. Koper moet verkoper tot twintig werkdagen na de reclame in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen van de contractgoederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien koper de contractgoederen geheel of gedeeltelijk reeds heeft bewerkt of verwerkt, dan vervalt elk recht op schadevergoeding.
 4. Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.
 5. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde vergoeden, hetzij de betrokken contractgoederen vervangen. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door kopers afnemers) is verkoper niet verplicht.
 6. Retourzending van geleverde goederen kan alleen franco geschieden, voor risico van koper en na de schriftelijke toestemming van verkoper. Deze retourzending moet binnen drie werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de verkoper geschieden. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen. Beschadigde goederen worden niet door Mini Art Products retour genomen of gecrediteerd. Uiteraard kunnen speciaal voor cliënt vervaardigde goederen of van een speciaal voor hem voorzien etiket, nimmer retour worden genomen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper en jegens de met verkoper verbonden ondernemingen, uit welken hoofde ook, heeft voldaan.
 2. Koper mag de contractgoederen niet tot meerdere zekerheid aan derden in eigendom overdragen of aan derden verpanden.
 3. Koper moet verkoper meteen telefonisch mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers eigendomsvoor – behoud vallende contractgoederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen.
 4. Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van koper) de ruimte(n), waar zich de contractgoederen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de contractgoederen in zijn bezit te krijgen.
 5. Koper moet de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.

Artikel 10: Onvoorziene omstandigheden en overmacht

 1. Hieronder wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd.
 2. Verkoper mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt zich niet meer voordoet. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen om de overeenkomst te ontbinden. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties die geleverd zijn voordat de overmachtsituatie zich voordeed.
 3. De partij die meent in een overmachtsituatie te verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid van verkoper

 1. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 8e., behalve indien er sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van de verkoper en/of van zijn personeel.
 2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade daaronder begrepen en verkoper is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van bijvoorbeeld bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook koper vrijwaart verkoper terzake van alle aanspraken van derden verband houdende met door verkoper aan koper geleverde goederen.
 3. Indien er sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in artikelen 6: 185 NBW e.v., verstrekt verkoper op eerste vordering van koper de bij verkoper bekende adresgegevens van de producenten van het product teneinde koper in staat te stellen zijn schadevordering in te dienen bij de producent.

Artikel 12: Wijze van verhandeling

Koper mag de contractgoederen uitsluitend in de originele, van verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichting verbeurt koper ten gunste van verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van 5.000,- Euro. Met het oog daarop behoeft verkoper koper niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft verkoper recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomst c.q. de overeenkomsten met koper van rechtswege als ontbonden beschouwen.

Artikel 13: Publiciteitsmateriaal

Het publiciteitsmateriaal, dat verkoper al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige contractgoederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van verkoper.

Koper moet dit materiaal op het eerste verzoek van verkoper franco en voor kopers risico aan verkopers kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

Artikel 14: Auteursrechten en modelrechten.

Verkoper blijft te allen tijde de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, foto’s, litho’s, films en alle soortgelijke hulpmiddelen.

Tevens berust op al onze producten het modelrecht, koper mag geen van onze producten namaken of op enigerlei wijze vermenigvuldigen, dit op straffe van een direct opeisbare boete van 5000 Euro, onverlet de mogelijk hogere schade die verkoper op koper kan verhalen.

Artikel 15: Nietigheid, vernietigbaarheid

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en) waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomsten, waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van verkoper, tenzij koper binnen 1 (een) maand na dat verkoper zich schriftelijk jegens hem op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter kiest.
 3. Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en verkoper overeenkomen, dat een geschil tussen hen dan wel een geschil tussen verkoper en de rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel van koper, gerezen naar aanleiding van hun overeenkomsten en deze voorwaarden en nadere overeenkomsten en voorwaarden die daarvan het gevolg mochten zijn, in hoogste instantie en met uitsluiting van de gewone rechter zal worden beslist door arbitrage naar de reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut.

Artikel 17: Gerechtelijke en andere kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper.